Questions – nederlands

Heb Je Vragen?

Onze videos kunnen veel vragen beantwoorden. Scroll naar beneden om de links te vinden.

Kan ik God kennen?

Niemand heeft ooit door zijn/haar eigen inspanningen God leren kennen. Dit zal ook nooit gebeuren tenzij God Zichzelf openbaart aan hem/haar. De vraag is dus, wil God Zichzelf openbaren? Wil Hij dat de mens Hem leert kennen in alle waarheid? Wil God ons echt ontmoeten? Is het niet logisch dat Hij wil dat de mens Hem leert kennen, aangezien hij Gods Eigen schepsel is?
Wel, ik heb goed nieuws voor u. God verlangde er zo naar dat wij Hem zouden kennen en liefhebben met heel ons hart, dat Hij onder ons is komen wonen in Zijn oneindige genade.
Zo’n 2000 jaar geleden liet God Zijn Licht schijnen in deze wereld op een hele bijzondere wijze. Het Licht van God, ook wel het Woord van God genoemd, kwam onder ons wonen in een menselijke gedaante. Deze mens was Jezus, genaamd de Christus, geboren uit de maagd Maria. Johannes, één van de volgelingen van Jezus, schreef het volgende: ‘En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond…(Johannes 1:14).
De apostel Paulus zegt op zijn beurt: ‘En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid (1 Timotheus 3:16). Jezus was waarlijk mens, geboren uit Maria. Hij was waarlijk mens maar zonder zonden, want tegelijkertijd stond Hij boven de mens omdat Hij Eén met God was. Daarom was het komen van Jezus Christus in deze wereld tegelijk het komen van God. Dit kun je ook zien aan Zijn naam: Immanuel, welke betekent: God met ons.

Aanbidden christenen drie goden?

Laten we duidelijk zijn!

Maria is God niet en ook geen deel van God. De Bijbel leert dit niet. De Bijbel leert dat zij imperfect was, ook al was zij vroom. Zij was net zoals de rest van de mensheid. (Lukas 1:47)

God is Eén.

Het is ook duidelijk dat christenen maar één God aanbidden en geen drie goden! De sleutelvers van de Torah van de profeet Mozes zegt: Hoor, O Israël! De HEER onze God is de Enige God. (Deuteronomium 6:4)

Die Enige God onderscheidt Zich in drie personen. Een meervoud van personen in de kern van het goddelijke: Vader, Zoon en Heilige Geest.

Voorbeeld vers van het meervoud: Genesis 1:26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!

1+1+1=1

Lees heir meer.

Wat zeiden de profeten over Jezus?

Hij zal geboren worden uit een maagd.

De profeet Jesaja zegt:
‘Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven.’ (Jesaja 7:14)

De Geest van de HEERE zal op Hem zijn.

De profeet Jesaja zegt:
‘De Geest van de Heere HEERE is op Mij omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis; om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE en de dag van de wraak van onze God; om alle treurenden te troosten.’ (Jesaja 61:1-2)

Hij zal verraden worden door Zijn Eigen vrienden.

De profeet David zegt:
‘Zelfs de man met wie ik in vrede leefde, op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft zich tegen mij gekeerd.’ (Psalm 41:10)

Hij zal door zijn volgelingen in de steek gelaten worden.

De Profeet Zacharia zegt:
‘Zwaard, ontwaak tegen Mijn Herder, en tegen de Man Die Mijn Metgezel is, spreekt de HEERE van de legermachten. Sla die Herder en de schapen zullen overal verspreid worden. Maar Ik zal Mijn hand tot de kleinen wenden. (Zacharia 13:7)

Hij zal lijden en het onderwerp van spot zijn.

De profeet Jesaja zegt:
‘Ik geef Mijn rug aan hen die Mij slaan, Mijn wangen aan hen die Mij de baard uitplukken. Mijn gezicht verberg Ik niet voor smaad en speeksel.’ (Jesaja 50:6)

Hij zal gedood worden.

De profeet Jesaja zegt:
‘Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest.’ (Jesaja 53:7-8)

Hij zal begraven worden.

De profeet Jesaja zegt:
‘Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest. Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij de rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in Zijn mond geweest is.’ (Jesaja 53:8-9)

Hij zal opstaan uit de dood.

De profeet David zegt:
‘Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich, ook zal mijn lichaam veilig wonen. Want U zult mijn ziel in het graf niet verlaten, U laat niet toe dat Uw Heilige ontbinding ziet. U maakt mij het pad ten leven bekend; overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht, lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd.’ (Psalm 16:8-11)

Lees hier meer over wat de Injil zegt.

Hoe denk jij over Jezus? Wie is de Messias?

AL MASIH – De Messias! Een titel die niet veel waarde heeft voor ons wanneer we de ware betekenis ervan niet begrijpen. ‘Masih’ is het Arabische woord voor het hebreeuwse woord ‘Massiach’ of ‘Messias’. We weten dat de Grieken dit weer vertaald hebben met ‘Christos’ = ‘Christus’ en we weten dat het één van de titels is van Jezus. Maar wat betekent het? Als Jezus was geboren bij de Inca’s in Zuid-Amerika of in Japan, hoe zouden de mensen daar gereageerd hebben als Hij zei dat Hij de Messias was? Dat woord kenden ze niet, laat staan wat het inhield. Alleen de Joden kenden het, want zij verwachtten de Messias. Het was alleen in hun boeken geopenbaard dat er een Messias zou komen. In de wetten van Mozes had de Almachtige God bevolen dat elk persoon die een heilige en nobele taak zou krijgen gezalfd moest worden met een heerlijk geurende olie.

Dit ritueel hield in dat de Heilige Geest over deze persoon was gekomen om hem klaar te maken voor en te helpen in zijn taak of opdracht. Dit ritueel werd vaak uitgevoerd bij de priesters, profeten en de koningen van Israël. De vroegere openbaringen lieten profetisch zien dat een speciaal persoon zou komen om het Koninkrijk van God te vestigen. Niet alleen over de Joden maar over alle volkeren en naties. Hij zou vrede brengen op aarde met God. God openbaarde door de profeet Daniel (rond 600 voor Christus) wie Hij was en de tijdstip van Zijn komst. De Joden hadden heel erg lang op de Messias gewacht, ookal hebben velen van hen Hem afgewezen toen Hij uiteindelijk kwam. Het geboortetijdstip van Jezus laat ons zien dat er een groot aantal toegewijde Joden in de tempel aanwezig waren, wachtend op Zijn verschijning. Zij hadden Daniels profetie gelezen en begrepen. Toen Jezus uiteindelijk kwam, werd Hij door velen erkend als de langverwachtte Messias. De Koran heeft deze titel van Jezus overgenomen zonder het uit te leggen. Willen we de echte betekenis ervan begrijpen dan moeten we ons wenden naar het Nieuwe Testament of de Injil. In het Nieuwe Testament stelde Jezus deze cruciale vraag aan de Farizeeën, Zijn religieuze vijanden. Omdat deze vraag ook voor ons van groot belang is stellen wij hem nog steeds: Wat denk jij van de Messias?

Lees hier meer.

Waarom noem jij Jezus de Zoon van God? Kan God een zoon hebben?

Laten we een moment nemen om na te denken over de betekenis van het woord ‘zoon’. Op een dag vroeg ik aan een vriend naar zijn land van oorsprong. Hij zij: ‘Ik ben de zoon van Marokko.’ Wilde hij hiermee zeggen dat Marokko een vrouw trouwde en hem had gebaard? Absoluut niet! Hij zegt dat hij een Marokkaan is.

Diegenen die Arabisch lezen en spreken kennen dit spreekwoord:  فلان عربي ابن عرب, welke betekent: deze man is een Arabische-geboren Arabier. Dit spreekwoord wordt gebruikt om te benadrukken dat deze man van geboorte een Arabier is, dus is hij echt Arabisch. Dus als de Bijbel zegt dat Jezus de Zoon van God is, wil dat simpelweg zeggen dat Hij God zelf is.

In Arabisch wordt ook gezegd:  فلان ابن عشر سنوات, welke betekent: dit kind is de zoon van 10 jaar oftewel: hij is 10 jaar oud. Op dezelfde wijze wordt de benaming ‘Zoon van God’, welke slaat op Jezus, gegeven. Dit houdt dus in dat Hij aan God gelijk is van nature en in essentie.

Daarom moet het niet op een genetische of letterlijke manier worden opgevat wanneer gezegd wordt dat Jezus de Zoon van God is. God trouwde niet met Maria waardoor zij Jezus baarde. Om zoiets te zeggen of zelfs maar te denken is Godslastering.

Lees hier meer.

Wie is Jezus? Een profeet of meer dan dat?

Als Jezus jou vandaag zou vragen: ‘Wie zeg jij dat Ik ben?’ wat zal jij dan antwoordden? Misschien zeg je wel dat Hij een groot profeet was. Jezus stelde deze vraag ook aan Zijn volgelingen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?’ (Mattheus 16:13) Zijn volgelingen zeiden: ‘Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten.’ (Mattheus 16:14) Vandaag de dag zien velen Hem ook zo, een groot leermeester of een profeet. Wederom vroeg Jezus aan Zijn volgelingen: ‘Maar u, wie zegt u dat Ik ben?’ (Mattheus 16:15) De apostel Petrus antwoordde daarop: ‘U bent de Christus, de Zoon van de levende God.’ (Mattheus 16:16). Eigenlijk is het alsof Petrus zei: ‘Het is waar dat mensen zeggen dat U een profeet bent, maar voor mij bent U veel meer dan een profeet. U bent de Zoon van God!’ Het antwoord welke Jezus daarop geeft is heel belangrijk: ‘Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.’ (Mattheus 16:17)

Was Jezus een profeet? Jazeker. Maar was Hij dat alleen maar? Nee. Petrus belijdt hier dat Hij veel meer is dan een profeet. De Bijbel laat er geen gras over groeien dat Jezus beiden Mens en God was. Dit liet Hij zien tijdens Zijn leven op aarde door zijn eeuwige attributen en karaktereigenschappen die alleen God bezit. Hij alleen laat ons de ware natuur van God zien. Hij sprak en handelde op een wijze die alleen God kan doen. Hij heeft Goddelijke namen. Hij kan zonden vergeven en levens veranderen. Hij is één met God op een perfecte wijze. Hij kan alles, weet alles, Hij is rechtvaardig en barmhartig. Hij is de Enige die ooit zonder zonden was en is. De Koran getuigt van Zijn zondeloze natuur (Soera van Maria 19). Onthoud de vele wonderen die Hij deed: Hij liet mensen opstaan uit de dood, genas de verlamden, de blinden, de doven en de melaatsen. Hij had alle macht over de demonen en de natuur, gaf duizenden te eten met slechts 5 broden en 2 vissen. Aan het einde van zijn wandeling hier op aarde zagen Zijn volgelingen hoe Hij opgenomen werd in de hemel. Hij veroordeelde nooit diegenen die Hem aanbaden, Hij accepteerde hun adoratie als iets volkomen normaals! Is dit alles niet een onweerlegbaar bewijs van Zijn Goddelijkheid?!

De overleden auteur C.S. Lewis, vermaarde professor van de Engelse universiteiten van Oxford en Cambridge, was agnostisch en ontkende de goddelijkheid van Christus voor een aantal jaren. Maar na het onderzoeken van alle onweerlegbare bewijzen van de goddelijkheid van Christus, legde hij zich neer bij Jezus, door intellectuele eerlijkheid, als zijn God en Verlosser. Hij maakte deze opmerking: “Je moet kiezen, of deze man (Jezus) was en is de Zoon van God, of Hij is een dwaas of iets veel ergers. Je kunt Hem beschouwen als een idioot, je kunt op Hem spuwen en Hem doden als een demon, of je kunt jezelf aan Zijn voeten werpen en Hem Heer en God noemen, maar het zou absurd zijn om Hem met neerbuigendheid te behandelen, door te zeggen dat Hij een groot meester was voor mensen. Hij gaf ons die keuze niet. Dat was niet Zijn intentie.”

Lees hier meer.

Leren de Evangeliën dat Jezus God is?

De Koran stelt dat Jezus nooit beweerde God te zijn, maar dat mensen pas in Hem begonnen te geloven toen Hij de aarde verliet (Soera 5: 116-117). Moslims geloven dat christenen uiteindelijk het ware christendom hebben verdraaid. Geleerden verdedigen in de moskeeën dat de Raad van Nicea verantwoordelijk is voor de vergoddelijking van Jezus, terwijl anderen Paulus beschuldigen van deze godslastering. Wat de waarheid ook is, moslims geloven dat Jezus niet als God wordt erkend in de Bijbel en dat Jezus Zichzelf zeker nooit God heeft genoemd.

Maar is dat waar?

Het is onmogelijk om te beweren dat de Goddelijkheid van Jezus een late uitvinding is, een evolutie of creatie van christenen die vele jaren na Jezus leefden. Niet alleen beweert Johannes in zijn geschreven Evangelie dat Jezus Zichzelf als God openbaarde, maar het is hetzelfde met het Evangelie van Marcus die Jezus laat zien als God, Yahweh. Het vroegste bewijs, waarschijnlijk uit hetzelfde decennium als de kruisiging van Jezus, stelt Jezus gelijk aan de Eeuwige God.

Ontdek meer over hoe de Evangeliën leren dat Jezus God is.

Read more about the Jesus and who he claimed to be here.

Learn what the Word of God teaches about the divinity of Jesus here.

Waarom de absolute noodzakelijkheid van de dood van Jezus?

Hoe het allemaal begon…

Alles wat God schiep in deze wereld was goed. Er was eten en drinken voor alle levende wezens. Adam en Eva, de eerste man en vrouw op deze aarde, mochten in dit paradijs wonen. God had hen gewaarschuwd dat zo lang zij voor Hem zouden leven, in gehoorzaamheid, zij voor eeuwig zouden leven. Maar dat zij zouden sterven als zij ongehoorzaam waren. God beval: ‘Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven’ (Gensis 2:16-17). De waarschuwing was duidelijk, ongehoorzaamheid brengt de dood voort.

Laten we kijken hoe de duivel, satan (شيطا -, welke ‘verleider’ betekent) Adam verleidde door middel van zijn vrouw Eva. Satan verscheen aan Eva in de vorm van een slang en maakte een aantrekkelijk voorstel:

‘De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan.’ (Genesis 3:1-6)

Ook al kwam de verleiding van buiten, hun eigen harten luisterden ernaar en zij geloofden gewillig de leugen van satan. Eva sloeg de waarschuwingen van God in de wind, net zoals Adam deed; zij geloofden dat God hen wilden onthouden van iets. Er was een verlangen geboren in hun harten om aan God gelijk te zijn. Voor de eerste keer beleefde de mens de zonden (welke betekent: je doel missen), in dit geval ongehoorzaamheid aan God.

God komt niet terug op Zijn Woord. Hij paste onmiddelijk toe wat Hij had gezegd: ‘Want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven’ (Gensis 2:17). Al stierven Adam en Eva niet letterlijk op die dag, zij ervoeren wel de spirituele dood: het verlies van hun relatie met God en de invasie van de zonden in hun leven. Zij werden bang voor God, Die eerst hun Vriend was. Zij wilden zich voor Hem verstoppen, zij voelden dat zij niet meer zomaar voor Zijn aangezicht konden verschijnen. Adam probeerde zelfs zijn vrouw Eva de schuld te geven voor zijn fout. Ja, Eva werd (het eerst) verleid, maar Adam maakte heel bewust een keuze om te eten.

God kon Zijn schepselen, die samen hadden gespannen met de satan, niet langer in Zijn paradijs verdragen. Hen verwijderen uit de Hof van Eden laat de realiteit zien van de verwijdering tussen de mens en God, hun gescheurde relatie. Adam en Eva bevonden zich daarna in een omgeving die was overgeleverd aan fysiek lijden en de dood. De aarde was als gevolg van hun daad vervloekt en begon dorens en distelen voort te brengen. Zij zouden voortaan hard moeten werken om te overleven in een vijandige wereld. Later, naar mate zij ouder werden, ervaarden zij ook de fysieke dood: het wederkeren tot het stof van de aarde. Deze gebeurtenissen zijn terug te vinden in de Bijbel, de Torah, Genesis 3. Later zou ook de Injil samenvatten wat Gods straf inhield voor de zonden: ‘De beloning van de zonden is de dood.’ (Romeinen 6:23)

Is Adam vergeven?

Wij weten dat er moslims zijn die geloven dat hoewel Adam en Eva zondigden tegen God, zij later hun schuld beleden en werden vergeven door God. Alles zou weer normaal zijn geworden zoals eerst en Gods plan voor de mensheid zou zijn hervat.

Maar de moslims zijn unaniem over het feit dat Adam en Eva uit de Hof zijn verdreven. Als zij gezondigd hadden en daarna hun schuld hadden beleden, waarom zijn zij niet teruggekeerd naar de Hof? Zij, noch hun nageslacht waren niet in staat om terug te keren.

Graag zou ik de volgende vraag willen stellen: Waarom draaien jij en ik op voor de gevolgen van de zonden van Adam? Wij zijn toch niet in het paradijs geboren, waarom moeten wij dan uiteindelijk ook sterven? De Bijbel geeft hier antwoord op. Laten we hier naar kijken.

Dus, de beloning van de zonden is de dood. De dood is dus probleem nummer 1 van de mens. Hoe kon Jezus Christus ons bevrijden van de dood zonder eerst de prijs te betalen voor de straf die wij verdienen? Deze betaling was nodig om de breuk tussen God en de mens te herstellen. Jij en ik waren of zijn niet in staat om deze prijs te betalen voor onszelf of voor een ander. Ja, je kan de prijs voor jezelf betalen door te sterven maar dan ben je voor eeuwig verloren of gestorven. God, in Zijn goedheid, nam de straf die wij verdienden op Zichzelf door voor óns te sterven in de Persoon van Jezus Christus. Jezus kon die prijs betalen omdat Hij Zelf zonder zonden was. Híj overkwam elke verleiding.

Moslims weten heel goed dat Jezus de Enige was die ooit geleefd heeft zonder zonden. Dit betekent dat Jezus boven Mohammed staat! Waarom luisteren ze dan naar Mohammed en niet naar Jezus?

Dit is hoe wij de diepe betekenis kunnen begrijpen van het offer dat God vroeg van Abraham.

De profeet Abraham…

Toen God aan Abraham vroeg om zijn zoon aan Hem te offeren, gehoorzaamde Abraham zonder twijfel en ging hij met zijn zoon op pad. Toen zij kwamen op de plek waar geofferd zou worden vroeg zijn zoon aan Abraham waar het lam was die geofferd zou worden. Abraham antwoordde toen dat God voor een offerlam zou zorgen. Daarna bond Abraham zijn zoon vast en legde hem op het altaar. Terwijl Abraham zijn hand uitstrekte om zijn zoon te offeren riep er een engel van God uit de hemel dat hij zijn zoon geen kwaad mocht doen. Toen stopte Abraham waarna hij een ram zag die vast zat met zijn horens in de struiken. Abraham nam de ram en offerde deze aan God in de plaats van zijn zoon. God zelf had het oorspronkelijk offer vervangen met een onschuldig dier. Dit offerdier wijst op Jezus als ‘het Lam van God Die de zonden van de wereld wegneemt’ (Johannes 1:29). Jezus was het Die door God gezonden werd om de plaats in de nemen van de schuldige mens.

Lees hier meer.

Stierf Jezus echt aan het kruis?

Voor mijn moslimvrienden, een God Die Zijn profeet laat doden door Zijn vijanden wordt gezien als een nederlaag. Daarom wil ik graag drie vragen stellen:

Ten eerste: welke van deze zou het meest significant en schrijnend zijn, welke zou Gods macht meer bewijzen?

De mens voor de gek houden door Jezus weg te nemen zonder de dood gezien te hebben;
– of –
Jezus laten sterven aan het kruis en Hem doen opstaan uit de dood?

Iemand laten opstaan uit de dood is het meest significant, het laat het meest Gods macht zien. Moslims zeggen dat Allah zo groot en machtig is dat hij nooit een profeet op deze manier zou laten sterven. Christenen zeggen daarentegen dat God nog meer zijn macht en grootheid heeft laten zien door Jezus uit de dood te laten opstaan.

Ten tweede, wat zou de grootste overwinning zijn?

Ontsnappen van de dood door iemand anders voor je te laten sterven;
– of –
De dood overwinnen door voor een ander te sterven en weer op te staan uit die dood?
Zonder twijfel de tweede optie!

Dit is mijn derde vraag: Welke van het volgende zou Jezus het meeste eer geven en God de meeste glorie?

Jezus geweld laten gebruiken jegens zijn vijanden door hen aan te vallen;
Jezus laten vluchten;
– of –
Dat Jezus, uit liefde voor Zijn vijanden, Zijn leven voor hen geeft op een onwaardige manier (sterven aan een kruis) om vervolgens pobliekelijk de dood te overwinnen door weer op te staan uit de dood, uit het graf?

Het is voor de hand liggend dat de derde optie God het meest groot maakt en dat is precies wat Jezus gedaan heeft volgens de Bijbel.

Lees hier meer.

Het kruis....Dwaasheid?

Waarom is het kruis noodzakelijk?

Waarom geloven christenen over de hele wereld in een gekruisigde Christus? Dat is omdat er vier dingen in de tijd van Jezus’ sterven werden volbracht, namelijk:

Verlossing

In de Bijbel betekent dit dat er een borg betaald is voor het vrijlaten van een slaaf. Het is de persoon verlossen of vrijlaten die in slavernij of in de gevangenis zat.

Verzoening – boetedoening

Expier is de vertaling van het Arabische werkwoord “Kafara” (Takfir), wat ‘bedekken’ betekent. De betekenis ervan is prachtig, buiten het bereik van de gewone man. Dit woord betekent dat Christus aan de vereisten heeft voldaan van de morele wet voor het hele universum en dat Hij de zonden van mensen op Zich heeft genomen aan het kruis.

Verzoening

De Bijbel leert dat alle mensen vijanden zijn van God. Maar toen we nog zondaars waren, dat wil zeggen, vijanden van God, stierf Christus voor ons, zodat we ons met God konden verzoenen. Verzoend worden is teruggebracht worden in een perfecte relatie met God.

Rechtvaardiging

Dit is wat God voor ons doet als reactie op ons veranderd gedrag. De Bijbel leert dat zelfs als God een God is van liefde en genade, Hij ook een God van gerechtigheid is. De mens heeft de wet overtreden; hij heeft meer nodig dan alleen vergeving, meer dan loutering; hij heeft de genade van een nieuw leven nodig. Hij moet in de tegenwoordigheid van God (terug) worden geplaatst alsof hij nooit had gezondigd.

Lees hier meer.

Is de Bijbel vervalsd?

Elke beschuldiging tegen de Bijbel roept serieuze vragen op die een duidelijk antwoord vragen van elke moslim:

Is God niet machtig genoeg om Zijn Woord te bewaren voor alle vervalsing?

Als de Bijbel (speciaal samengesteld uit de Torah (Towrat), de Psalmen (Zabur), de Boeken van de Profeten, de vier Evangelieën (de Injiel) en alle brieven, het Woord van God is, wie beschuldigen we dan eigenlijk van zoiets verschrikkelijks, het veranderen ervan? Betekent dit niet dat God toestond dat Zijn Woord werd veranderd of dat Hij niet in staat was om de wijziging ervan te voorkomen?

Als een mu’min (iemand die in God gelooft), kan ik me niet voorstellen hoe een mens alleen het Woord van God kon veranderen. God, de Schepper van alle dingen, de Almachtige, de Alwetende, heeft Zijn Woord geïnspireerd. Omdat Hij God is, heeft Hij alle macht om Zijn Woord te beschermen tegen alle vervalsing en verandering. Dit is wat de profeet David (Dawud) zegt in Zabur:

‘Voor eeuwig, HEERE, staat Uw woord vast in de hemel.’ (Psalm 119: 89)

‘Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig.’ (Jesaja 40:8)

Jezus bevestigt dit:

‘Want, voorwaar, Ik zeg u: totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is.’ en ‘De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan.’ (Mattheüs 5:18 en 24:35)

Als ‘het Woord van God voor eeuwig blijft bestaan’, dan heeft God nooit toegestaan ​​dat Zijn geschreven openbaring werd veranderd. Hij staat het nu niet toe en zal het ook nooit toestaan. Door de eeuwen heen is God trouw aan Zichzelf gebleven, wat Hij verklaarde, blijft onveranderlijk.

Vind hier meer bewijs dat de Bijbel niet is vervalst.

Zou een moslim de Bijbel moeten lezen? Wat zegt de Koran?

Tot 1046 na Christus (400 jaar na de dood van Mohammed), had geen enkele moslim de authenticiteit van de Bijbel aangevallen of in twijfel getrokken. Inderdaad, de geleerde Ibn Hazm, die in 1064 in Cordoba stierf, was de eerste die de Bijbel ervan beschuldigde veranderd te zijn.

Toch was zijn argument nergens op gebaseerd. Er was geen enkel bewijs of historisch feit, alleen zijn ijver om de geschriften van de Koran te verdedigen waren zijn basis.

Hoewel ik niet afhankelijk ben van de Koran om de waarheid van de Bijbel te bewijzen, vind ik het relevant dat de Koran vaak zeer positief spreekt over de Bijbel.

In Soera Jonas [Yunus] 10.94 kreeg Mohammed (en dus alle moslims) de opdracht om de Bijbel als de belangrijkste bron van openbaring te beschouwen:

فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين

‘En als u (Mohammed) twijfelt over wat Wij u hebben geopenbaard, vraag het dan aan diegenen (Joden en Christenen) die het Boek voor u hebben gelezen. Echt, u bent tot u gekomen van uw Heer: hoor daarom niet bij hen die twijfelen.’ (Soera van Jona, 10.94; zie 21.7)

Lees hier meer.

Kunnen we er zeker van zijn dat we naar de hemel gaan?

Ja! Je kunt er zeker van zijn dat je naar de hemel toe gaat. Jouw eeuwige bestemming is niet afhankelijk van jouw goede of slechte werken. Naar de hemel gaan is een geschenk van God, het geloof in Jezus Christus is genoeg om deze gave te ontvangen. De Bijbel zegt: ‘Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit uw werken, opdat niemand zou roemen.’ (Efeziërs 2: 8-9)

Dierbare vriend, God heeft ons een uitweg gegeven om bevrijd te worden van de heerschappij van de zonden en om te ontsnappen aan Zijn rechtvaardige oordeel. Het pad naar de hemel is voor ons neergelegd. In het paradijs is er geen zonde en is niets bevuild; er zullen geen droevige en slechte dingen zijn die het leven hier op aarde zo moeilijk en pijnlijk hebben gemaakt.

Jezus leefde het onberispelijke leven dat jij en ik hadden moeten leiden, en Hij overwon waar wij faalden. De mensen bespotten Hem, Hij werd gekruisigd, maar alleen dit alles voldeed aan Gods heilsplan om ons van onze zonden te redden.

Zou je op dit moment voor God belijden dat je schuldig bent en nu je hart en je leven aan Jezus Christus geven? Wanneer je dit doet (zoals in de video van de moordenaar aan het kruis), zal God je een nieuw hart geven. Je zult wandelen in een nieuw leven…en God reserveert dan zeker ook voor jou een plaats in het Paradijs! Jezus is een geweldige Redder!

Lees hier meer.

These questions are courtesy of jesus-islam.fr.

Meer vragen?

Fill out my online form.